Tư vấn quản lý dự án

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước

– Lập và thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, tổng mức đầu tư xây dựng công trình

– Lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

– Giám sát thi công, đánh giá sự cố và lập phương án xử lý sự cố công trình

– Nghiệm thu, bàn giao công trình

– Tư vấn bảo hành, bảo dưỡng, vận hành và cải tạo các công trình cấp thoát nước