Chính phủ ra Nghị quyết yêu cầu các Dự án phải có ĐTM được phê duyệt trước khi triển khai

Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai dự án đầu tư.

​Ngày 25/08/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ đề ra các Bộ, ngành trung ương sẽ chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, nghị định, thông tư trong phạm vi được phân công để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các luật, giữa nghị định với luật, giữa thông tư với nghị định trong các khâu: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác, sử dụng bảo đảm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ kịp thời các bất cập, vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng, nhất là trong thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh một số nhiệm vụ cụ thể được giao cho Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo hướng thống nhất về thời gian chậm triển khai thực hiện dự án bị thu hồi đất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư; mở rộng các hình thức bảo đảm thực hiện dự án; đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, báo cáo Chính phủ trong quý I/2019.

Nghị quyết của chính phủ

Chính phủ yêu cầu dự án phải phê duyệt ĐTM trước khi được triển khai.

Đồng thời Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Bảo vệ môi trường theo hướng: thực hiện đồng thời thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường) với thủ tục thẩm định dự án; thẩm định thiết kế xây dựng; trong giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư chỉ yêu cầu đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai dự án đầu tư…; báo cáo Chính phủ trong quý 2/2019.

Theo baotainguyenmoitruong.vn